Dr. M Pramod Nair

Name: Dr. M Pramod Nair
Folio No: 84LM/KE-43
Address: Mandadi House, PO- Malaparamba, Pareppady
City: Calicut
State: Kerala
Pin: 673009
Phone: 0495-2370358
Mobile: 9895090358
Email: drpramod411@yahoo.com

Leave a Reply